Avancojmë Kosovën së Bashku – Zgjidhjet Vendore (AKT – LS)

Programi Avancojmë Kosovën së Bashku – Zgjidhjet Vendore (AKT – LS) është një program i financuar nga USAID-i i cili implementohet nga Fondi për Zhvillim Komunitar – CDF i cili ka për qëllim të forcojë komunikimin pozitiv dhe konstruktiv ndëretnik, duke u përqendruar në problemet, nevojat dhe zgjidhjet e përbashkëta. Aktivitetet e programit Avancojmë Kosovën së Bashku – Alternativa Lokale do të fokusohen në angazhimin e njerëzve që të mendojnë, flasin dhe punojnë së bashku me anëtarët e komuniteteve tjera. Duke përfshirë mundësi më të mira për integrimin e tregjeve minoritare me tregjet e shumicës, përmirësimin e zinxhirit të vlerave në mënyrë që të sigurohet qëndrueshmëria ekonomike e bizneseve si dhe rritja e përgjegjshmërisë së administratave lokale ndaj shërbimeve dhe nevojave të komuniteteve minoritare.

 

Programi do të përbëhet nga tri komponenta të cilat do të synojnë forcimin e shoqërisë civile lokale, kapacitetin e sektorit privat, si dhe përmirësimin e shërbimeve ndaj komuniteteve.

Programi Avancojmë Kosovën së Bashku – Zgjidhjet Vendore parashihet të implementojë aktivitete në partneritet me 16 Komuna të Kosovës, duke përfshirë Komunat e veriut të Kosovës. Në kuadër të këtyre 16 Komunave përfshihen (6) Komuna me shumicë Serbe në jug: Graçanicë, Kllokot, Novobërdë, Partesh, Ranillug dhe Shtërpcë; dhe (6) Komuna me shumicë Shqiptare: Gjilan, Istog, Klinë, Obiliq/Obilić, Pejë dhe Vushtrri si dhe (4) Komuna në veri: Mitrovica e veriut, Leposaviq, Zubin Potok, dhe Zveçan.