Avancojmë Kosovën së Bashku – Zgjidhjet Vendore (AKT – LS)

Programi Avancojmë Kosovën së Bashku – Zgjidhjet Vendore (AKT – LS) është një program i financuar nga USAID-i i cili implementohet nga Fondi për Zhvillim Komunitar – CDF i cili ka për qëllim të forcojë komunikimin pozitiv dhe konstruktiv ndëretnik, duke u përqendruar në problemet, nevojat dhe zgjidhjet e përbashkëta. Aktivitetet e programit Avancojmë Kosovën së Bashku – Alternativa Lokale do të fokusohen në angazhimin e njerëzve që të mendojnë, flasin dhe punojnë së bashku me anëtarët e komuniteteve tjera. Duke përfshirë mundësi më të mira për integrimin e tregjeve minoritare me tregjet e shumicës, përmirësimin e zinxhirit të vlerave në mënyrë që të sigurohet qëndrueshmëria ekonomike e bizneseve si dhe rritja e përgjegjshmërisë së administratave lokale ndaj shërbimeve dhe nevojave të komuniteteve minoritare.

Lexo më shumë...